Pahayag sa Media

Marso 3, 2018

Reference: Charito David Chairman ng Kilusang Magbubukid ng Masbate

Patuloy na naghihirap at pag-masaker sa kabuhayan ng mga Masbateños dahilan sa mga dayuhang kapitalista at mga alyado nito sa nasyonal at lokal na mga politiko sa pagkamkam ng mina sa bansa.

filmineraMahigit isang dekada na ang nakalipas simula ng maitayo ang FILMINERA MINING CORPORATION sa bayan ng Aroroy probinsya ng Masbate.Patuloy pa rin ang walang awang pagwasak sa mga kabundukan, pangangamkam ng mga lupain lalo na sa mga maliliit na mga magsasaka.

Ang UMALPAS KA-MASBATE ay nanawagan at makiisa na ibasura ang Mining act of 1995 at higit na panawagan para tutulan ang Cha-Cha at Diktadura ni Duterte.

Sa isinusulong na Charter change ng rehimeng Duterte, lalo nitong pasasahulin ang reaksyunaryong katangian ng Saligang Batas upang bigyang matwid  ang panunumbalik ng pasistang diktadura at ibayo pang pandarambong, pagsasamantala’t pang-aapi ng naghaharing-uri sa ekonomiya at pambansang  patrimonya, at pagsalaula sa pambansang soberanya.

Sa Declaration of Principles ng 1987 Philippine Constitution ay ipinapahayg nito na “The State shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos.” “The State shall promote comprehensive rural development and agrarian reform.”

Napakaraming mamamayan ang lalong masasadlak sa kahirapan, sanhi ng pagmimina partikular sa bayan ng Aroroy. Katunayan marami narin ang mga namatay, napalayas, nakulong at nawalan ng hanapbuhay. Lalo pa ngayon sa panukala ng kasalukuyang pamahalaan na baguhin ang konstitusyon para lubos na makapagmay-ari ang mga dayuhan nang hanggang isang daang porsyento ng kalupaan sa buong Bansa.

Sa katunayan, itinutulak ng mga mambabatas sa sulsol ng mga dayuhang kapitalista at imperyalistang bansa na amyendahan o baguhin ang mga prubisyon sa konstitusyon 1987 na naglilimita sa pagpasok at operasyon ng mga dayuhang kapitalista at pwersang militar ng ibang bansa, upang maging malaya at magpapakasasa sa paninira at pangangamkam ng mga lupain at likas na yaman sa ating bansa.

Pinapatanggal ang mga probisyon sa 1987 Philippine Constitution nagbibigay ng pormal na pagkilala sa karapatan at pangangailangan sa sariling-kaya at industriyal na pag-unlad,  repormang agraryo, seguridad sa trabaho at makatwirang bahagi sa produkto ng paggawa atbpa.

Ilantad, biguin at labanan ang panukalang Charter change ng rehimeng US-Duterte.

Patuloy na IPAGTAGGOL ang Kalikasan at Taong Bayan.

Mabuhay ang masang anak pawis, Mabuhay ang mga Masbateños !