Dárlán Pálénciá Bárcélón

 

carabaoKaming mga Karabaw

Minsan kami maitom asin sungayan,

Dai kami mina tumang, sa samuyang para ataman.

Dai kaming hagrangay, sagkod pa man.

 

labugankarabaw (2)Aram mi na an samuyang karigusan, pig apod na labugan.

Inako mi ining sarung kapaladan.

 

Minsan kami nag lalakaw sa tahaw nin camino real

O maging sa tahaw nin kabasan

Pig kakabayuhan mantang nag sasaug nin labi-labing kagabatan.

Pig lalatigo, sagkod na mainguragan.

Alagad dai kaming  reklamo sa kasakitan.

Por sobre ta ini an samuyang kapaladan

 

Minsan nauungis kami sa  samuyang mga para ataman.

Ni  minsan mga derechos mi dai lamang kami ipinag laban.

 

kariton1Daog pa kami kan mga ataman nindang mga ayam.

Pig rekonosir an saindang pinag iribanan, derechos kan mga ayam,

Pig protihiran.

 

Animal rights” na kaniguan.

Mantang kun kami pig lalatigo o pipa initan sa tahaw kan kabasan

Animal rights”  dai lamang nauunambitan.

Minsan muya mi man magtiripon duman sa EDSA

Para mas na, mag protesta!

 

Alagad dai man palan angay

Mag protesta an may mga may sungay!

 

Bawal daa  mag dara ni banderita

Ta an  EDSA ginibo para sana sa mga motorista.

 

Carabao-in-the-fieldKaya pig ako mi na sana

Cierto y seguro ini na sana samuyang destino iyo an andurugon an mga para-oma.

 

Alagad tanos asin tindog an samuyang honra

Katuwang  kami sa nakukuang  grasya

Sa familia kan nag mga nag pipilagot na mga para oma.

 

Testigos an samuyang mga gira sa enterong kabasan,

Kami an saidang katabang  sa pagpakaon kan banwaan

Minsan kaipuhan pang gatasan

O kaya ibibitay pa an samuyang laman sa mga saudan.

Bilog na banwaan, an samuyang karne, pigsasaraman.